Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy Św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II


www.opoka.org.pl | ePielgrzymka | Baza Mszy Św. | Poinformuj nas | Noclegi | Tapety komórkowe | Księgarnia


Fundator nagrody głównej

Konkurs biblijny Radia Rewelacja - Listy Św. Pawła - Finał

21 marca br. zakończył się Konkurs Biblijny Radia Rewelacja!


Wielki Finał Konkursu

W sobotę 21 marca 2009 r. w Warszawie odbył się Wielki Finał Naszego Konkursu. Do Wspaniałej Siódemki weszli (po zmierzeniu się wszystkich uczestników z 25 pytaniowym testem): p. Ewa Pawlak, p. Mieczysław Cetnar, p. Barbara Smarżewska, p. Hanna Wicińska, p. Krzysztof Malejko, p. Katarzyna Popławska
i p. Ilona Matyka. Po kolejnej serii pytań ukształtowało się Grono Medalowe,
a dalsze intensywne zmagania wyłoniły Zwyciężczynię - p. Barbarę Smarżewską oraz zdobywcę II miejsca - p. Ewę Pawlak oraz miejsca III - p. Mieczysława Cetnara. Serdecznie gratulujemy i bardzo gorąco dziękujemy wszystkim Uczestnikom!

P.S. Wszystkim chętnym z wielką satysfakcją prześlemy Dyplom Uczestnika.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Internetowe Radio Rewelacja ogłasza konkurs biblijny dotyczący listów św. Pawła. Idea nawiązuje do trwającego w Kościele Roku św. Pawła oraz do zakończonego właśnie w Rzymie synodu biskupów poświęconego Słowu Bożemu. Nagrodą główną jest pielgrzymka do Ziemi Świętej. 

Konkurs wiedzy o listach św. Pawła

 

Internetowe Radio Rewelacja ogłasza konkurs biblijny dotyczący listów św. Pawła. Idea nawiązuje do trwającego w Kościele Roku św. Pawła oraz do zakończonego właśnie w Rzymie synodu biskupów poświęconego Słowu Bożemu. Nagrodą główną jest pielgrzymka do Ziemi Świętej.

Nowa internetowa rozgłośnia reklamuje się jako "Ewangelizacyjne radio dla myślących" oraz jako "Cyberpotentat hitów". Celem radia jest ewangelizowanie poprzez nadawanie treści dobrych, prawdziwych i pięknych. Przy tworzeniu radia współpracują jezuickie ośrodki z Warszawy, Torunia, Łodzi i Szczecina. Radio 24 godziny na dobę
nadaje muzykę i programy ewangelizacyjne.

Rozgłośnia rozpoczęła nadawanie w Internecie 16 lipca br. Już dziesięć dni później osiągnęła słuchalność na poziomie 500 osób jednocześnie podczas transmisji modlitwy o uzdrowienie ze stołecznego sanktuarium św. Andrzeja
Boboli. Pod koniec lipca rozgłośnia transmitowała wizytę w Polsce ks. Johna Baptisty Bashobory, diecezjalnego koordynatora odnowy charyzmatycznej w diecezji Mbarara w południowo-zachodniej Ugandzie. Relacjonowała też pobyt w Polsce ewangelizatora z Indii o. Jamesa Manjackala. Formalną stroną funkcjonowania Radia zajmuje się o. Robert Wawer SJ - dyrektor Europejskiego Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie. "Motorem" Radia Rewelacja i jego redaktorem programowym jest toruński jezuita o. Mariusz Bigiel. On też jest pomysłodawcą nazwy rozgłośni; z jednej strony nazwa ta odnosi się do potocznego rozumienia słowa "rewelacja" w języku polskim a z drugiej do łaciny, gdzie "revelatio" znaczy: odsłona, objawienie.

Radia Rewelacja można słuchać w Internecie pod adresem http://www.radiorewelacja.pl/

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować do organizatorów na adres: mailto:listypawla@jezuici.pl?subject=Listy%20Paw%C5%82a

 

 

Regulamin Wielkiego Konkursu Biblijnego z treści listów św. Pawła
„W dobrych zawodach wystąpiłem..." (2 Tm 4,7)

Postanowienia Ogólne

1. Radio Rewelacja działające przy Europejskim Centrum Komunikacji Kultury w Warszawie przy ul. Oleckiej 30, 04-984 Warszawa, www.radiorewelacja.pl (zwane dalej Organizatorem) jest Organizatorem Wielkiego Konkursu Biblijnego z treści listów św. Pawła „W dobrych zawodach wystąpiłem..." (2 Tm 4,7) (zwanego dalej Konkursem).
2. Warunki Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem).
3. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa (zwana dalej Komisją), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli desygnowanych przez Organizatora. Fundatorom nagród przysługuje przywilej wyznaczenia mężów zaufania w Wielkim Finale.
4. Emisja radiowa pytań przez internetowe radio nadające na stronie www.radiorewelacja.pl rozpoczyna się 9 listopada 2008 r., a kończy 1 marca 2009 r.
5. Pytania konkursowe zadawane są w każdą niedzielę w Radio Rewelacja dostępnym na stronie www.radiorewelacja.pl o godz. 22.00, a od Nowego Roku także w środy o godz. 22.00. Do końca zatem roku 2008 są podawane raz w tygodniu, zaś od roku 2009 dwa razy w tygodniu.
6. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych (dalej Uczestnik), z wyjątkiem osób wymienionych w pkt 7 Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych do wzięcia udziału w Finale. Osoba niepełnoletnia nie może jednak zrealizować Nagrody Głównej.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
8. Konkurs jest otwarty dla wszystkich słuchających Radia Rewelacja, z tym, że warunkiem koniecznym otrzymania Nagrody Głównej jest ukończenie (do chwili rozstrzygnięcia Konkursu czyli 21 marca 2009 r.) 18 lat. Jeśli nastąpi niemożliwość osobistego odebrania nagrody głównej przez zwycięzcę, przechodzi ona na kolejną osobę w rankingu konkursowym.
9. Przedmiotem konkursu jest znajomość treści Listów św. Pawła w przekładzie Biblii Tysiąclecia, wyd. IV (http://www.biblia.poznan.pl/PS/Biblia.htm). Choć interpretacja treści, ani przypisy nie są przedmiotem konkursu, to pytania konkursowe mogą dotyczyć tych przypisów, które wskazują inną księgę Biblijną, np. Jaką księgę cytuje św. Paweł pisząc: „Przeklęty każdy, kogo powieszono na drzewie"?, jako że łączą się z tekstem Listów św. Pawła.
10. Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu biblijnego jest udział w Pielgrzymce do Ziemi Świętej w dniach 1 - 9 maja 2009. Organizator zapewnia przy pomocy Fundatora Nagrody Głównej, czyli firmy ANKO SYSTEM, Pielgrzymkę od momentu odlotu z lotniska Warszawa Okęcie. Dotarcie na lotnisko leży w całkowitej gestii Zwycięzcy. Zdobywca nagrody głównej musi w dniu 21 marca przedłożyć xerokopię ważnego paszportu. Brak przedłożenia kopii paszportu w dniu finału uniemożliwia otrzymanie nagrody głównej, która przechodzi na kolejną osobę w rankingu konkursowym. Organizator wręcza wszystkie inne nagrody wyłącznie w dniu Wielkiego Finału na miejscu, w Warszawie. Nieobecni zdobywcy nagród mogą je odebrać jedynie po pokryciu kosztów przesyłki lub osobiście w siedzibie Radia Rewelacja.
11. Konkurs będzie zorganizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. Organizator znajduje się w Polsce i tamże odbędzie się Wielki Finał. Osoby przebywające poza granicami RP mogą także brać udział w konkursie, z zachowaniem pkt. 10 Regulaminu
12. Przed wzięciem udziału w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej konkursu dostępnej pod adresem www.radiorewelacja.pl. Wzięcie udziału w Konkursie będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego akceptacją. Za wszelkie niedogodności wynikłe z niedoskonałej znajomości regulaminu ponosi odpowiedzialność uczestnik konkursu.
13. Niniejszy konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.


Zasady i przebieg Konkursu

14. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien:
  - po emisji pytań konkursowych w Radio Rewelacja przesłać maila z odpowiedziami na adres listypawla@jezuici.pl,
  - podać imię i nazwisko potrzebne do publikacji uzyskanych punktów na stronie internetowej konkursu oraz identyfikacji w przypadku wejścia do finału,
  - w przypadku znalezienia się w gronie 40 najlepszych, stawić się osobiście do Finału w dniu 21 marca 2009 o godz. 16.00 w Warszawie, w budynku Wydziału Teologicznego „Bobolanum", ul. Rakowiecka 61.
15. Precyzyjne odpowiedzi na pytania należy wysyłać na adres: listypawla@jezuici.pl. Ostateczny termin nadsyłania punktowanych odpowiedzi upływa w momencie rozpoczęcia emisji kolejnego pytania, przy czym o uznaniu odpowiedzi decyduje termin dotarcia maila, a nie jego wysłania. Wszystkie otrzymane odpowiedzi będą potwierdzone mailowo. Odpowiedzi na pytania z dnia 1 marca 2009 r. należy przesłać do 4 marca 2009 r.
16. Organizator w dniu 5 marca wysyła drogą elektroniczną zaproszenie do wzięcia udziału w Finale grupie 40 uczestników, którzy osiągnęli największą ilość punktów w dniu 4 marca. Aby wziąć udział w Finale należy mailowo podać dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz datę ważności paszportu) do dnia 15 marca oraz potwierdzić mailowo chęć uczestniczenia w Finale. Organizator nie pokrywa kosztów podróży związanej z udziałem w Finale.
17. Każde pytanie ma swoją skalę punktacyjną od 1-5, w zależności od trudności pytania. Odpowiedzi niepełne na wielopunktowe pytania zyskują obniżoną punktację. Do 1 stycznia 2009 wszystkie pytania mają wartość punktową 1 pkt. Od Nowego Roku wartość punktowa pytania będzie podawana w momencie jego zadania.
18. Wyniki konkursu, w tym także prawidłowe odpowiedzi, są aktualizowane po emisji kolejnego pytania na stronie dostępnej przez stronę radia www.radiorewelacja.pl w zakładce KONKURS. Ostateczna punktacja przedfinałowych zmagań zostanie ogłoszona 5 marca 2009.
19. W Finale bierze udział 40 laureatów posiadających największą liczbę punktów. Spośród laureatów (drogą egzaminu pisemnego) zostanie wyłonionych 12 uczestników Wielkiego Finału. Wielki Finał odbędzie się tego samego dnia, tj. 21 marca 2009. bezpośrednio po Finale i podliczeniu głosów.
20. Organizator zastrzega sobie możliwość dodania w trakcie konkursu, w miarę znajdowania Fundatorów, innych nagród, o różnym stopniu atrakcyjności. Zostaną one przyznane według uzyskanych punktów i stosownie do życzeń Fundatorów. Dodatkowe nagrody mogą być również opatrzone dodatkowymi punktami regulaminu, zgodnie z wolą Fundatorów. Zwycięzcą konkursu zostaje ten, kto zdobędzie przed Komisją Konkursową w dniu Finału czyli 21 marca 2009 r. największą ilość punktów.
21. Ustanawia się prócz punktów z Konkursu tzw. granty. Aby zdobyć grant, należy wciągnąć kolejną osobę do konkursu. Grant jest przyznawany, jeśli nowa osoba podając odpowiedź wskazuje pisemnie (mailowo) innego Uczestnika, który ją zachęcił do udziału w Konkursie. Granty zatwierdzane są jedynie przez wytrwałość wciągniętych. Zachęceni do udziału lecz nie odpowiadający na pytania przez trzy kolejne emisje nie dają grantów. Granty rozstrzygają wówczas o nagrodach uczestników Wielkiego Finału, gdy w czasie ostatniej rozgrywki nastąpi ex aequo prowadzących zawodników. W tym przypadku, im więcej grantów, tym pewniejsze zwycięstwo.
22. W kwestiach spornych związanych z przebiegiem Konkursu rozstrzyga Komisja.
23. W przypadkach wykrytych działań niezgodnych z Regulaminem lub przepisami prawa dany Uczestnik, a zwłaszcza Finalista będzie pomijany w procesie przyznawania nagród.
24. Brak możliwości odczytania e-maila, o którym mowa w pkt 15 z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem przyczyn leżących po stronie Organizatora, skutkuje pominięciem w procesie przyznawania punktów. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za maile napisane, lecz niewysłane, wysłane, lecz nie na prawidłowy adres, itp.
25. Osoby wysyłające maile zawierające treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane będą automatycznie dyskwalifikowane i usuwane z listy uczestników według uznania Organizatora. Osoby wysyłające takie maile mogą nie być informowane o decyzji wykluczenia z listy uczestników.
26. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji imienia i nazwiska laureatów konkursu, chyba, że wyraźnie zaznaczą coś przeciwnego w momencie rozpoczynania konkursu.
27.Organizator zapewnia, że dane osobowe nie zostaną udostępnione żadnej stronie trzeciej.


Reklamacje

28. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia mailowej reklamacji w czasie trwania Konkursu, nie później jednak niż w ciągu 8 dni od dnia wyświetlenia punktacji odpowiedzi na pytania konkursowe, do których odnosi się reklamacja. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę otrzymania maila przez Organizatora.
29. Osoba wnosząca reklamacje zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 3 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
30. Decyzja rozstrzygająca reklamacje jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


Postanowienia końcowe

31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie w szczególności za wadliwość działania łączy internetowych lub systemu uczestnika Konkursu. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za maile nie dostarczone z powodów wymienionych w pkt. 24.
32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji Finalisty, w szczególności za te dane, które uniemożliwiają kontakt z Uczestnikiem, który jest zaproszony do Finału.
33. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, które nie są sprzeczne z Regulaminem, ale zostaną przez Organizatora uznane za niepożądane bądź szkodliwe, w zamiarach bądź skutkach, Organizator może zawiadomić Uczestnika Konkursu pocztą elektroniczną o tym fakcie, z prośbą zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Uczestnik Konkursu nie zastosuje się niezwłocznie do tej prośby, traktowane to będzie jak naruszenie Regulaminu skutkujące wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
34. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Szczególnie dotyczy to obwarowania wymogami Regulaminu nowych nagród, ze względu na wolę Fundatora.
35. Organizator ma wyłączne prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje.

(---)                            
o. Remigiusz Kalski SJ             
Dyrektor Konkursu Biblijnego w Radio Rewelacja

Warszawa, 28 X 2008

(Info. za oficjalną stroną Konkursu)Ile jeszcze do Częstochowy?

Dzięki Wirtualnej Mapie Pielgrzymek zobaczymy, w jakim tempie pielgrzymki z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Tarnowa i innych miejscowości przesuwają się w kierunku Jasnej Góry. Jak to możliwe? Komórka w kieszeni jednego z pielgrzymów będzie lokalizowana dzięki tzw. triangulacji. Dzięki sygnałowi odbieranemu przez trzy stacje nadawcze, z dużą dokładnością będzie można określić, gdzie znajduje się określona pielgrzymka w danej chwili. Kolorowe linie na Wirtualnej Mapie Pielgrzymek wskażą, w którym miejscu są poszczególne grupy.

Wszyscy cię usłyszą i zobaczą

"Padła" ci komórka i nie możesz zadzwonić do domu? Mocy doda ci Służba elektryczna - w namiocie podłączyć się możesz do agregatu prądotwórczego i rozgałęźnika. Zabierz tylko zasilacz! Na czterach pielgrzymkach - krakowskiej, tarnowskiej, podlaskiej i radomskiej - każdy będzie mógł podładować akumulatorek telefonu. Nie tylko z Plusa, który wraz z "Opoką" wymyślił wakacyjną akcję. Chcesz, by w domu zobaczyli cię na trasie? Nic prostszego - poleć im pielgrzymkową galerię! Znajdą się na niej reporterskie zdjęcia wydarzeń, zabytków oraz portrety mijanych ludzi i pielgrzymów. To właśnie MMS-y przybliżą atmosferę szlaków do Częstochowy.

Dla tych, którzy iść nie mogą... pielgrzymkowy mikroblog

Jeszcze w latach 90., gdy któraś z rozgłośni radiowych chciała przygotować reportaż z trasy pielgrzymkowej, taśmy magnetofonowe z nagraniami woziło się samochodami zaopatrzenia, np. z piekarni. Komórki były rzadkością, a pokrycie Polski sygnałem danej sieci - niewielkie. Często, gęsto reporter radiowy, nadając relację na żywo, musiał wchodzić na dach samochodu, by "złapać pole". Dziś dość trudno znaleźć miejsce, gdzie telefon komórkowy nie ma zasięgu, a wachlarz możliwych zastosowań znacznie się rozrósł. Przez komórkę transmitować można na żywo do studia wszelkie wydarzenia pielgrzymkowe, wywiady i relacje. Korzystając z bezprzewodowego Internetu, można uzupełniać pielgrzymkową stronę www, a dziennikarze towarzyszący danej grupie prześlą artykuły i wiadomości do redakcji. Dzięki tej samej usłudze z trasy można też wysyłać sms-ami teksty, a mms-ami fotografie i krótkie nagrania audio.

Pielgrzymka z... komórką

Nietrudno było namówić poszczególne grupy pielgrzymkowe do współpracy. Wszelkie służby porządkowe, o głównych przewodnikach nie wspominając, muszą się ze sobą kontaktować i to stale. Już kilkusetosobowa grupa na drodze to spore wyzwanie, a co dopiero pielgrzymka składająca się z kilkunastu tysięcy osób? Poza tym każdy chce wiedzieć, co dzieje się w domu, zwłaszcza gdy zostawił kogoś chorego lub samotnego. Dziś świat zmalał dzięki komórkom i nawet na pielgrzymce nikogo one nie dziwią, choć nie mogą być używane zawsze i wszędzie, o czym stanowi regulamin poszczególnych grup. Słowem - nowoczesne technologie na pielgrzymce? Czemu nie?! Choć - z umiarem...Patroni ogólnopolscy ePielgrzymki

Zgłoś intencję SMSem.
Wyślij "int(a po spacji) Swoja intencje" na numer 661 004 224
.........................................więcej

Logowanie

Login:

Aktualności pielgrzymkowe

Poznańska Piesza Pielgrzymka już w drodze na Jasną Górę32. Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę już w drodze! (audio)Ponad 9 tys. pielgrzymów z diec. tarnowskiej już na Jasnej GórzePrzybywajmy na imieniny Maryi, naszej Matki Jasnogórskiej! - Prascy Pomocnicy...Łódź na "kierunku świętość" - dotarła na Jasną Górę!
.........................................więcej


Partner naukowy:

WSB-NLU

Patroni:

PC World Komputer Przewodnik Katolicki

Partner fundacji:

Bank PEKAO SA


© Fundacja "Opoka" 1997-2010